ข้อควรรู้ของการปฏิบัติงาน ช่างทั่วไป ที่คุณควรรู้ไว้

สิ่งที่ผู้สนใจที่จะประกอบอาชีพ ช่างทั่วไป ควรรู้คือ ช่างที่ดีนอกจากจะมีความรู้ในงานของตนแล้ว งานซ่อมแซม เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับหลักการทำงาน ของเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ยังต้องมีฝีมือหรือศิลปะในการทำงานด้วย เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องใช้ในบ้านเมื่อมีการชำรุดหรือเสียหาย สามารถทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ซ่อมแซมไม่ได้ เพื่อให้อุปกรณ์ เครื่องใช้ในบ้านใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับงานช่างอาจได้จากการบอกเล่าสืบต่อกันมา หรือจากการศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม ขั้นปรับปรุงและพัฒนา เป็นขั้นตอนที่สำคัญของการทำงานงานช่าง เพราะขั้นตอนนี้เป็นการนำผลการตรวจสอบ หรือประเมินผลการทำงานช่าง โดยนำข้อดีหรือจุดเด่นมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข ประสบการณ์ในการทำงานของ ช่างทั่วไป ตรวจสอบและประเมินการทำงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ และหลังดำเนินการหรือความสำเร็จของงาน นอกจากจะสร้างเสริมความรู้ของช่างแล้ว ยังช่วยให้มีความชำนาญในฝีมือการทำงาน ประโยชน์โดยตรง ปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางไว้ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบ และแก้ไขระหว่างที่ปฏิบัติ จัดเก็บ บำรุงรักษาเครื่องมือ จัดการผลิต อีกทั้งควรมีการนำผลมาพัฒนาปรับปรุง ที่เห็นได้ชัดเจนคือการมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานช่างเป็นการประหยัด ประเมินผลจะสะท้อนให้เห็นกระบวนการ ตั้งแต่การวางแผนก่อนการทำงาน ระหว่างการทำงานและผลสำเร็จของงานบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด ทั้งค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ้างช่างอาชีพแล้วยังประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเวลารอคอยว่าจะหาช่างอาชีพได้ ต้องเป็นการประเมินตามสภาพจริง

ช่างทั่วไป

ซึ่ง ช่างทั่วไป สะท้อนผลสำเร็จของงานออกมาเป็นจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรคและได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานและผลงานต่อไป หรือแม้ว่าจะต้องว่าจ้างช่างอาชีพก็สามารถควบคุมดูแลการทำงาน งานช่างจึงมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในด้านการเลือกใช้ทรัพยากร พลังงาน สิ่งแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ดัดแปลงและผลิตเครื่องใช้ในบ้าน ผลงานไม่ให้ช่างเอารัดเอาเปรียบได้ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ สนองตอบความต้องการของตนเองและครอบครัว หลักการทำงานช่าง การซ่อมหรือสร้างสิ่งของเครื่องใช้ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน หรืองานที่ซ่อมแซม บำรุงรักษา ติดตั้ง และผลิต มีความเรียบร้อยสวยงาม มั่นคง แข็งแรง สามารถใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจหรือไม่ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป งาน ช่างทั่วไป กับการดำรงชีวิต สนุกสนานในการทำงานเช่นเดียวกับการทำงานอดิเรกอื่น ๆ นอกจากนั้นจากผลของการทำงาน ยังทำให้เกิดความรู้ความชำนาญ การนำความรู้และทักษะทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนการเลือกใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการบำรุงรักษา สามารถพัฒนาตนเองไปสู่ ช่างอาชีพได้ แม้ไม่ต้องทำเป็นอาชีพโดยตรง ก็อาจทำเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวได้เป็นอย่างดี

 

ความสำคัญที่ ช่างทั่วไป ควรรู้ในการปฏิบัติงาน

  1. ช่างทั่วไป วางแผนการดำเนินงาน การทำงานในทุกองค์กรมุ่งมั่นที่ เป้าหมาย คือ ความสำเร็จของงาน และเพื่อให้การทำงาน บรรลุเป้าหมาย งานติดตั้ง เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อติดตั้งเครื่องใช้ อุปกรณ์ในบ้านให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ช่างทั่วไป มีทักษะกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การวางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุง มีความแข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้งาน การจัดการจึงเป็น สิ่งจำเป็นสำคัญในการทำงาน ดังนั้นการทำงานช่างได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ผู้ปฏิบัติต้องรู้ความหมายและความสำคัญของการจัดการ การจัดการ หมายถึง ความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบงานและจัดระบบคนให้เหมาะสม เพื่อให้การทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกระบวนการจัดการงานช่าง เพื่อจะได้นำไปใช้วางแผนในการทำงานได้การทำงานงานช่างให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจน บรรลุวัตถุประสงค์ของงานช่าง
  2. ช่างทั่วไป ต้องใช้ความรู้ความสามารถ กระบวนการทำงานช่าง การดำรงชีวิตในโลกปัจจุบันต้องมีความรู้และความเข้าใจในทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน วางแผนการดำเนินงาน การบำรุงรักษา การซ่อมแซม การติดตั้งและการผลิตโดยคำนึงถึงการใช้เทคโนโลยี ทรัพยากร พลังงาน และวิธีการใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมืออย่างถูกต้องเหมาะสม หรือการประกอบอาชีพจำเป็นต้องใช้ทักษะในการทำงาน ช่างทั่วไป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความชำนาญในการ การประเมินก่อนการดำเนินงาน เป็นการประเมินการวางแผนการทำงานของผู้ปฏิบัติงานว่ามีความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน ตั้งแต่วัตถุประสงค์ ทรัพยากรที่ใช้ ทำงานโดยมีทักษะการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบ มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีวินัย ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของความสามัคคี ความเป็นประชาธิปไตย เอื้อเฟื้อและเสียสละ เพื่อให้การทำงานนั้นประสบ มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะส่วนประกอบและประโยชน์ของเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ในบ้าน ความสำเร็จช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย ลดการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และลดการใช้พลังงาน
  3. ช่างทั่วไป ใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องเหมาะสม การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนจัดทำโครงการ มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน การดูแลรักษา และความปลอดภัยของเครื่องมือ เครื่องใช้ในบ้าน เขียนแบบออกแบบ เตรียมวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ เตรียมบุคลากร และงบประมาณ ให้เหมาะสมเพียงพอกับการวางแผนจัดการ ช่างทั่วไป มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ วิเคราะห์ วางแผนและสามารถจัดการทำงาน บำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้งและผลิตอย่างเป็นระบบ ขั้นหลังการดำเนินการ เป็นการตรวจสอบกระบวนการทำงานทั้งระบบว่า มีความบกพร่องหรือปัญหาที่ขั้นตอนใด ผลของการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายหรือเป็นที่พึงพอใจมากน้อยเพียงใด ทำงานนอกจากนี้จะต้องพิจารณาว่า การทำงานช่างแต่ละประเภทต้องใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมกับ ท้องถิ่น มีความรู้เกี่ยวกับหลักการของเทคโนโลยี ทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในครอบครัวและชุมชน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนค่าใช้จ่าย ในการทำงาน แต่ละประเภทให้คุ้มค่ามากที่สุด เลือกใช้เทคโนโลยี ทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมการหรือวางแผนใน การทำงานต่อไป

หางานอุสาหกรรม หางาน ปิ่นทอง หางานโรงงานอุสาหกรรม

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาไม่สูงมากนัก นิยมงานโรงงานอุสาหกรรมกันมากขึ้น โดยเฉพาะการ หางาน ปิ่นทอง คนที่จะสามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ โลกแห่งการแข่งขันไม่เคยปรานีใคร เมื่อถึงช่วงเวลาการประเมินผลงานเพื่อพิจารณาโบนัส ขึ้นเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง หรือแม้แต่ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องลดขนาดองค์กร ลดพนักงาน เมื่อนั้น อาจช้าเกินไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงตัวเอง จะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ไม่มีการหยุดนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกการวางตัว คนที่จะถูกนึกถึงก่อน ส่วนคนที่ไม่โดดเด่น ก็จะถูกมองข้ามไป เพราะไม่มีความสำคัญเพียงพอ ถึงเวลาแล้วที่คนไม่สำคัญ ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพิ่มความโดดเด่น และสร้างคุณค่าในตนเอง ให้ทัดเทียมกับคนอื่น ๆ จะได้ไม่พลาดโอกาสดี ๆ ในชีวิต การแต่งกาย พฤติกรรม วิธีการ หางาน ปิ่นทอง การทำงานต้องทำความเข้าใจในการทำงานในหน้าที่ของตนเอง ก่อนที่คุณจะหาวิธีการต่าง ๆ ในการนำเสนอตัวเองให้มีบทบาทโดดเด่นขึ้น คุณจะต้องรู้ตัวก่อนว่า คุณมีจุดอ่อน และจุดแข็งอะไรบ้าง การรู้จุดอ่อนของตัวเอง ก็เพื่อปรับปรุง พัฒนาทักษะ วิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความสามารถที่ยังพร่องไปให้ดีขึ้น ในขณะเดียวกัน คุณต้องทำให้จุดแข็งของคุณเพิ่มคุณค่าและชื่อเสียงในด้านที่คุณเชี่ยวชาญด้วย และการประเมินความสามารถของตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน อะไรที่เราควรเรียนรู้เพิ่มเติมก็ควรจะต้องค้นคว้าหาเวลาเรียนรู้เพิ่มเติม ผู้นำในสาขาธุรกิจบริการส่วนใหญ่มักมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกัน พวกเขามีความฉลาดทางอารมณ์สูงมาก ซึ่งการ หางาน ปิ่นทอง ผู้สมัครต้องความฉลาดทางอารมณ์นี้นับเป็นทักษะที่ได้รับการขัดเกลาจากการทำงานในธุรกิจบริการที่ต้องเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เตรียมความพร้อมให้นักเรียนก้าวสู่ธุรกิจบริการอย่างมั่นใจ การศึกษาสาขาบริหารธุรกิจบริการที่มีมาตรฐานสูงและได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ คือใบเบิกทางที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นอาชีพด้านธุรกิจบริการ เพื่อเป็นการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

หางาน ปิ่นทอง

ข้อดีของการ หางาน ปิ่นทอง ผู้ที่ต้องการทำงานเกี่ยวกับอุสาหกรรม มีดังนี้

  1. หางาน ปิ่นทอง มีค่าล่วงเวลา เมื่อกำหนดเป้าหมายและวางแผนเรียบร้อยแล้ว คิดจะสร้างงานที่โดดเด่นให้คนอื่นชอบ เราต้องชอบงานที่เราทำก่อนเป็นลำดับแรก และการจะสร้างความรู้สึกตรงนี้ได้ย่อมต้องมี ‘แรงบันดาลใจ’ ซึ่งเราสามารถหาได้จากการสังเกต การบันทึกสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ก็เริ่มลงมือปฏิบัติได้เลย จงมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเททำให้เต็มที่ การพาตัวเราเองออกเดินทางไปเจอสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง ก็สามารถช่วยให้เราเห็นมุมมอง พฤติกรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่นใหม่ ๆ ที่เราอาจไม่เคยพบเจอมาก่อน การ หางาน ปิ่นทอง หมั่นทบทวนเป้าหมายของคุณอยู่สม่ำเสมอ อย่าไปกลัวกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น เราสามารถนำสิ่งเก่าและสิ่งใหม่มาผสมกับความคิด และจินตนาการให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ขึ้นมาได้ เพราะอุปสรรคเป็นบททดสอบที่เปรียบเหมือนบันไดให้เราก้าวข้ามไปสู่ความสำเร็จ หากคิดและแก้ไขปัญหาได้ ต่อยอดและพัฒนาสิ่งที่เคยมีให้ดีกว่าเดิม แค่นี้ก็ถือเป็นความสำเร็จได้เช่นกัน ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน
  2. หางาน ปิ่นทอง มีเงินเดือน ยิ่งหากได้ทำงานตรงกับความรู้ความสามารถก็ยิ่งเติบโตได้เร็วมากกว่างานราชการอย่างแน่นอน หากอยากขยับขยายให้เร็วขึ้นเป็นเท่าตัวก็ต้องมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเอาไว้ให้มากที่สุด ด้วยเงินเดือนที่มากกว่างานราชการเป็นเท่าตัว ทุกคนจึงมุ่งหวังกับความคล่องตัวด้านการเงินจากการทำงานในบริษัทเอกชน แรงผลักดันในการทำงานเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ในที่สุด แต่การเข้าทำงานในบริษัทเอกชนได้นั้นจำเป็นต้องมีทั้งความรู้ ความสามารถ และบางบริษัทอาจจะต้องมีประสบการณ์อีกด้วยในการพิจารณาเพื่อรับเข้าทำงาน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะสื่อสารภายในองค์กร ระหว่างแผนก ระหว่างองค์กรกับลูกค้า และระหว่างองค์กรกับองค์กร ต่างก็มีความสำคัญอย่างมาก รวมทั้งการ หางาน ปิ่นทอง ก็คำนึงถึงอายุก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่แต่ละบริษัทกำหนดไว้ด้วย ไม่ใช่ว่าใครก็จะสามารถสมัครและเข้าทำงานในบริษัทเอกชนได้ทั้งหมด เคยสังเกตไหมว่าบุคลิกบางอย่างจะส่งเสริมกับงานบางประเภท การทำงานอยู่ในธุรกิจที่เหมาะกับบุคลิก มักจะทำให้เราทำงานได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า มีความสุขกับงานที่ทำมากกว่า และเมื่อบริษัทเอกชนทั้งหลายมีจุดที่น่าสนใจกับการสมัครเข้าทำงานมากเท่าไร การแข่งขันก็ย่อมสูงขึ้นเพราะใคร ๆ ก็ต่างอยากได้งานที่ดีและเงินเดือนที่ดีกันทั้งนั้น สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ดี ทั้งยังมีความคิดสร้างสรรค์ จึงต้องรู้จักเผื่อใจเอาไว้บ้างเพราะอาจจะต้องสมัครเอาไว้หลายบริษัทและกว่าได้งานทำก็อาจจะเหนื่อยกันพอสมควร
  3. หางาน ปิ่นทอง มีโบนัส ยิ่งมีความสามารถที่เป็นที่ต้องการมากเท่าไรเงินเดือนก็จะเริ่มต้นสูงเท่านั้น และยิ่งหากมีผลงานที่โดดเด่น เงินเดือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็มีสูงมากพอสมควร หลาย ๆ คนย่อมมีเป้าหมายในชีวิตกันอย่างแน่นอน เมื่อเริ่มทำงานก็ต้องเริ่มวางแผนทางการเงินเอาไว้ในทันที ยิ่งเงินเดือนมากเท่าไรก็ต้องแบ่งส่วนเก็บให้มากเท่านั้น หากไม่รู้จักเก็บก็ไม่มีวันได้ในสิ่งที่ต้องการอย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในความก้าวหน้าของงาน เป้าหมายในการดูแลสุขภาพให้มีรูปร่างตามที่ต้องการ หรือเป้าหมายในการเก็บเงินเพื่อซื้อสิ่งของที่อยากได้ การควบคุมคุณภาพสินค้า จะเป็นต้องมีการประสานงานและทำงานร่วมกันของคนในองค์กรในการดำเนินงาน หางาน ปิ่นทอง ทั้งทางฝ่ายรับซื้อวัตถุดิบ ฝ่ายการผลิต ฝ่ายตรวจสอบ ไปจนถึงฝ่ายจัดส่งสินค้า ซึ่งจะทำให้เกิดการร่วมมือในการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่และพนักงานในบริษัท ถึงเป้าหมายของแต่ละคนจะแตกต่างกันไป แต่สุดท้ายแล้ว เมื่อทำการควบคุมคุณภาพสินค้าที่ผลิต ทำให้บริษัทสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตออกมานั้นมีคุณภาพที่แน่นอน ซึ่งจะก่อให้เกิดความมั่นใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานในฝ่ายการผลิตในส่วนต่างๆ การตั้งเป้าหมายก็เพื่อตอบโจทย์ให้ตัวเองทำตามสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จ
  4. หางาน ปิ่นทอง มีสวัสดิ์การ การควบคุณคุณภาพสินค้า จะช่วยให้พนักงานมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานอย่างละเอียดและมีประสิทธิภาพ แต่จะได้มากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับเงินเดือนและความสามารถในการทำงานนั้น ในส่วนของการท่องเที่ยวก็มีอยู่หลายบริษัทซึ่งทุกปีจะมีการพาพนักงานไปท่องเที่ยวประจำปีที่มักจะพาไปสถานที่ต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ใช้ทำการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งจะทำให้การทำงานของพนักงานมีมาตรฐานตามไปด้วย หรือบางครั้งก็มีการจัดอบรมสัมมนาส่งพนักงานไปอบรมและท่องเที่ยวดูงานไปในตัว เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากโรงงานผลิตได้มีการควบคุมคุณภาพของสินค้าอยู่ตลอด บางบริษัทมีการส่งไปอบรมดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานที่ต่างประเทศ ดังนั้นคนที่ หางาน ปิ่นทอง มีโอกาสที่พนักงานบริษัทเอกชนจะได้ทั้งท่องเที่ยวและเพิ่มเติมความรู้ความสามารถก็จะมีอยู่เสมอ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ จะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้า เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจที่จะสั่งสินค้ากับเราต่อไปในอนาคต เมื่อสินค้ามีคุณภาพที่ดี มีความกดดันเฉพาะเวลาที่มีงานเร่งด่วนเท่านั้นหรืองานที่ต้องการเป้าหมายตามที่เจ้านายต้องการ จะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ และสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจเกิดการขยายตัวเข้าสู้การทำการตลาดมากขึ้น เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น หากไม่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงและเมื่อเงินเดือนเลื่อนสูงมากเท่าไรก็มีโอกาสตกงานได้เช่นกัน เพราะคนรุ่นใหม่ไฟแรงและมีความสามารถขึ้นมาแทนที่ได้อยู่เสมอ ซึ่งการ หางาน ปิ่นทอง คัดสรรค์บุคลากรเป็นผลดีต่อทั้งผู้ประกอบการ และพนักงานในบริษัท บางบริษัทเลือกคนออกทุกปีเพราะว่าเงินเดือนสูงก็เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมากเช่นกันต่างกับการรับคนใหม่เข้ามาที่เริ่มต้นเงินเดือนไม่ต้องสูงมากนักแต่ก็สามารถทำงานได้ เพราะเงินโบนัสคือเงินที่ได้จากการทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งปี ยิ่งเงินเดือนสูงเท่าไรโบนัสที่ได้ในแต่ละครั้งก็จะสูงมากเช่นกัน อย่าลืมว่าโบนัสคือเงินก้อนที่ได้ตลอดทุกปลายปีและเป็นเงินก้อนใหญ่ตามความสามารถของพนักงานและทุกคนที่อายุงานถึงก็มีโอกาสได้รับโบนัสทุกคน