หางานช่างคอม ติดตั้งระบบ ซ่อมตัวเครื่องและประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

อาชีพเฉพาะทางของผู้เรียนมาโดยตรง หางานช่างคอม ผู้ที่ได้เรียนรู้งานช่างจะได้ประโยชน์คือ มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ โปรแกรมประยุกต์ การบำรุงคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบเครือข่าย จัดการธุรกิจคอมพิวเตอร์ ได้ความรู้ความสามารถที่จะใช้เครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่างถูกต้อง มีทักษะในการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ โปรแกรมประยุกต์ การบำรุงคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบเครือข่าย จัดการธุรกิจคอมพิวเตอร์ เข้าใจคุณสมบัติของวัสดุได้ดี ช่วยให้เกิดความประหยัด ตระหนักและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานซ่อมคอมพิวเตอร์ ทำให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้ สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ สามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาซ่อมแซมแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ หางานช่างคอม ควรทราบ สามารถตรวจสอบความบกพร่องของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านได้และถ้าหากผู้เรียนสามารถพัฒนาฝีมือความรู้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการระบบคอมพิวเตอร์ จนเกิดความชำนาญก็ยังสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวโดยประกอบเป็นอาชีพเสริมควบคู่กับงานประจำ มีทักษะเกี่ยวกับหลักการระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นรายได้หลักก็จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดขึ้นได้ในอนาคต มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีในหลักการระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้โดยตรงคือคอมพิวเตอร์ทำงานได้เที่ยงตรง รวดเร็ว ศึกษาโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จัดคุณลักษณะคอมพิวเตอร์  สามารถอัพเกรดและประกอบคอมพิวเตอร์ตามความจำเป็น

ข้อดีของการ หางานช่างคอม

  1. หางานช่างคอม ทำให้ได้ฝึกฝนทักษะ เหมาะสมกับการใช้งาน และเลือกอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เหน็ดเหนื่อย ช่วยผ่อนแรงมนุษย์ ในด้านต่าง ๆ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบปฏิบัติการ ด้านการคำนวณ พิมพ์งาน บันทึกข้อมูล ประมวลผล มีทักษะในการติดตั้งระบบปฏิบัติการและไดร์เวอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในแวดวงใน หากนำคอมพิวเตอร์เข้าช่วยงาน มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น จะช่วยแบ่งเบาภาระงานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย หน้าที่และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ การติดตั้ง ใช้งานระบบปฏิบัติการและไดร์เวอร์ที่เป็นมาตรฐานเปิด
  2. หางานช่างคอม มีการพัฒนาทางด้านสายงาน ช่วยในการเรียนรู้ให้ความปันเทิงความรู้ มีความรู้ ความเข้าใจกับหลักการทำงานของโปรแกรมอรรถประโยชน์และโปรแกรมประยุกต์ ช่วยงานบันเทิงพัฒนางานด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอันส่งผลให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น มีทักษะในการติดตั้ง ใช้งาน โปรแกรมอรรถประโยชน์และโปรแกรมประยุกต์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสาขาที่เจริญโตโตขึ้นทุกวัน เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้า มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์และโปรแกรมประยุกต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความเกี่ยวพันกับการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคม ศึกษาและปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ ทำให้อาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์สามารถเติบโตได้ไม่หยุด มีงานตลอด การเลือกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์และโปรแกรมประยุกต์
  3. หางานช่างคอม รายได้ดี การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ และโปรแกรมประยุกต์ คอมพิวเตอร์ มือถือ เป็นอุปกรณ์ที่คนส่วนใหญ่ใช้ จึงมีระยะเวลาการซ่อม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ การเรียนสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์จึงมีโอกาสทำงานสูง และสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ มีทักษะในการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์สาขาที่เกี่ยวของกับการซ่อมอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องซักผ้า เครื่องอาบน้ำอุ่น ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตรวจและกำจัดไวรัส แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์
  4. หางานช่างคอม เป็นอาชีพที่องค์กรส่วนใหญ่ต้องการ ตลอดจนการตรวจสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษารูปแบบวงจร สำรอง ป้องกันความเสียหายของข้อมูล การกู้คืนข้อมูล การแก้ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ การจัดห้องซ่อม การรับ-ส่งงาน การประมาณราคา การบำรุงรักษาและการทดสอบคุณภาพงานให้ได้มาตรฐาน และอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาอิเล็กทรอนิกส์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ ปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์อุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จะตัดความยุ่งยากในการเขียนแบบบนกระดาษด้วยมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาค้นคว้าและการทำธุรกิจ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  5. หางานช่างคอม ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ทำให้องค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่ละเอียด ต้องการความสามารถสูง นำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาช่วยในการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ การทำธุรกิจและให้บริการบนอินเตอร์เน็ต และกินเวลานานออกไป ทั้งนี้คอมพิวเตอร์สามารถแสดงภาพบนจอจากข้อมูลที่ผู้ออกแบบป้อนให้เป็นภาพ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการบันทึกข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ การจัดเก็บข้อมูลที่บันทึกผ่านทางแป้นพิมพ์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกแปลงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและสามารถประมวลผลได้ และเมื่อคอมพิวเตอร์ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลที่เป็นสัญญาณไฟฟ้าจะถูกแปลงกลับให้เป็นรูปแบบที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนการ หางานช่างคอม เกิดขึ้นจากการมองชิ้นงานจากทิศทางที่แตกต่างกัน คอมพิวเตอร์สามารถออกแบบได้ทุกชนิด เนื่องจากการทำงานของคอมพิวเตอร์เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นการดำเนินงานต่างๆ จึงสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น คอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่งที่มนุษย์เขียนโปรแกรมหรือคำสั่งไว้ ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ทำให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสามารถใช้ในการประกอบอาชีพ การทำงานได้ ถ้าผู้ใช้ป้อนข้อมูลและชุดคำสั่งมีความถูกต้อง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการโฆษณาสินค้าเป็นข้อความที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยี ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลก็จะมีความถูกต้องเชื่อถือได้

ช่างเชื่อม (Welder) มีหน้าที่ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบงานเชื่อมในภาคอุตสาหกรรม

หลักเกณฑ์การดูแลรักษาเบื้องต้นของ ช่างเชื่อม (Welder) ให้มีความปลอดภัยในการเชื่อม (Welding Safety) ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการเชื่อม อุปกรณ์การเชื่อมที่เป็นอุปกรณ์สำคัญในการใช้เชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้ามีหลายประเภท นับเป็นความสําคัญอย่างยิ่ง สามารถเชื่อมชิ้นงานที่มีความบางอย่างสแตนเลสและอลูมิเนียม เมื่อทราบประเภทตู้เชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้นแล้ว เพราะฉะนั้นผู้เชื่อมต้องทําการศึกษา ความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้ามีความจำเป็นที่สุดที่จะต้องเรียนรู้ก่อนลงมือทำการเชื่อมเนื่องจากอันตรายจากการเชื่อม และหาทางป้องกันในเรื่องอันตรายที่จะเกิดจากกระบวนการเชื่อมต่างๆ เกิดได้หลายสาเหตุและอันตรายที่เกิดขึ้นอาจรุนแรงถึงกับทำลายทรัพย์สินหรือทำให้เสียชีวิตได้ ช่างเชื่อม (Welder) ผู้ที่ทํางานโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัย มักจะประสบกับอุบัติเหตุเสมอ ซึ่งบางครั้งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้นผู้ที่จะทำการเชื่อมจึงจำเป็นที่รู้สาเหตุและป้องกันอันตรายที่จะไม่ให้เกิดขึ้นได้ หรือไม่ก็ทรัพย์สมบัติเสียหาย ซึ่งนับเป็นการสูญเสียทั้งเงินและเวลา เพื่อบังเกิดผลการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของทุกหน่วยงานในองค์กร ประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานโดยตรง

ข้อควรคำนึงถึงของ ช่างเชื่อม (Welder)

  1. ช่างเชื่อม (Welder) ควรระวังอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าดูด เป็นการคิดขั้นตอนกระบวนการของการสร้างให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติได้ยังไงบ้าง อุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ในการเชื่อมนั้นอยู่ในสภาพที่ดี เรียบร้อย พร้อมใช้งาน และอุปกรณ์ต่างๆ คำนึงถึงขั้นตอนการดำเนินงาน ลำดับขั้นที่จะทำให้เครื่องจักรสามารถควบคุมการทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ที่จะใช้ในการเชื่อมควรถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐาน ขั้วต่อสายตําแหน่งต่างๆ แน่นดีเพียงไร และสาเหตุอันเกิดจากไฟฟ้านี้จะเป็นเหตุทําให้เครื่องมือ อุปกรณ์ชํารุดเสียหาย คิดค้นระบบการขนถ่ายวัสดุในกระบวนการผลิต รวมไปถึงการตั้งเป้าหมายว่าระบบจะสามารถสร้างผลผลิตได้มากน้อยเพียงใดต่อหนึ่งหน่วยเวลา เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ด้วย บริเวณที่ทํางานเชื่อมควรเป็นที่แห้งไม่ชื้นแฉะ ซึ่งทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือดูดผู้ทํางานได้ ขณะทําการเชื่อมจะเกิดควันขึ้น ควรจะลีกเลี่ยงการสูดดมควันโดยตรง ควรหาผ้ามาปิดจมูกไว้ หรือถ้าเชื่อมในบริเวณพื้นที่จํากัด
  2. ช่างเชื่อม (Welder) ควรระวังอันตรายที่เกิดจากการอาร์ค ทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญทางด้านการซ่อมบำรุงมาดูแลโดยเฉพาะ วิธีการเชื่อมแบบต่างๆ จะทําให้เกิดแสงอุลตร้าไวโอเลต และแสงอินฟาเรดเป็นจํานวนมากมาย ผิวหนังแม้จะโดนแสงดังกล่าว เป็นเวลาสั้นๆ ก็ตาม และนอกจากนี้ก็ยังมีทีมวิศวกรที่ดูแลกระบวนการออกแบบ ต่ก็ส่งผลทําให้ผิวหนังไหม้จนทําให้เกิดความเจ็บปวดได้อย่างมาก ทั้งนี้ผู้ทํางานเชื่อมควรสวมเสื้อหนังเพื่อป้องกัน ประดิษฐ์คิดค้นตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งทีมออกแบบอาจจะกลายเป็นหน่วยงานที่ทำงานหนักหน่อยเพราะต้องคอยออกแบบและคอยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตไปเรื่อยๆ ะตอนนี้ก็ได้มีการคิดค้นหาทางป้องกันอยู่เสมอ โดยเฉพาะดวงตา แสงอินฟาเรดจะทําให้ “เรติน่า” ของตาเกิดอาการเมื่อยล้าเพิ่มมากขึ้น และผลที่เกิดขึ้นนี้มิใช่จะเกิดในทันทีทันใดแต่จะเกิดขึ้นในภายหลัง หากพบว่ายังมีจุดบกพร่องจนวินาทีสุดท้าย โดยเมื่อใช้งานตู้เชื่อมไฟฟ้าเสร็จทุกครั้งควรทำการทำความสะอาดในจุดต่างๆ อาทิ สายเชื่อม สายดิน ข้อต่อสายเชื่อม จุดเชื่อมต่อสาย โดยการใช้การเป่าลมจากปั๊มลมหรือ Blower เป่าทำความสะอาด
  3. ช่างเชื่อม (Welder) ควรระวังการระบายอากาศ ทีมช่างและทีมควบคุมการผลิตให้มากความ ในการเชื่อมไฟฟ้า ช่างเชื่อมมีโอกาสได้รับอันตรายจากการเชื่อมไฟฟ้าได้ตลอดเวลา เพราะเราได้คัดสรรผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาดูแลโดยตรงแต่แรกอยู่แล้ว เพราะขณะที่เครื่องเชื่อมเปิดทำงานมีกระแสไหลไฟฟ้าผ่านตลอดเวลาโอกาสที่จะถูกไฟฟ้าดูดหรือได้รับอันตรายจากรังสีรวมทั้งควันพิษที่เกิดขึ้นในขณะเชื่อมการรักษาความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้า นอกจากนี้หากเกิดปัญหาอะไร ทีมวิศวกรก็จะเห็นภาพเละพร้อมที่จะเข้าบำรุงรักษาและปรับปรุงได้อย่างทันท่วงที อย่ามองแสงที่เกิดจากการเชื่อมด้วยตาเปล่า เพราะแสงที่สว่างมากเกินไปจะทำให้ตารับไม่ได้ มองไม่เห็นชั่วขณะหนึ่ง นำไปสู่กระบวนการผลิตที่ลดการใช้แรงงานจากคน อย่าเชื่อมไฟฟ้าด้วยตาเปล่า ต้องใช้เลนส์กรองแสงทุกครั้ง และควรเชื่อมในห้องที่จัดโดยเฉพาะ เพิ่มอัตราการผลิตและลดความบกพร่องในการผลิต ทำให้เป็นการผลิตที่ใช้ต้นทุนต่ำนั่นเอง
  4. ช่างเชื่อม (Welder) ควรระวังการลุกไหม้และการเกิดการระเบิด จัดสรรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาดูแลโดยเฉพาะนั้น เครื่องป้อนลวดรวมอยู่ในชุดควบคุม ซึ่งต่อโดยตรงกับเครื่องเชื่อม ทำให้ลดต้นทุนที่จะต้องจัดจ้างพนักงานจำนวนมากไปได้ เหมาะสมกับเครื่องเชื่อมแบบแรงเคลื่อนคงที่ และลวดเชื่อมที่มีขนาดเล็กด้วย เครื่องป้อนลวดชนิดนี้จะมีที่ปรับความเร็วของลวด และไม่เพียงเท่านี้ ยังลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากขั้นตอนผลิตไปได้มากเลยทีเดียว สายเชื่อมนั้นจะเป็นทางผ่านแก๊สปกคลุม ลวดเชื่อมและกระแสไฟโดยภายในของสายเชื่อมที่ลวดผ่านจะทําด้วยเหล็กสปริงที่ม้วนขดเป็นท่อ และภายนอกจะหุ้มไว้ด้วยท่อพลาสติกลักษณะของหัวเชื่อมมีทั้งชนิดตัวตรงและหัวโค้ง เพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองจับตัวและเข้าไปอุดตันในส่วนต่างๆ ของตู้เชื่อมไฟฟ้าซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อตู้เชื่อมไฟฟ้า ดังนั้นความสะอาดจึงเป็นสิ่งสำคัญในการดูแล ตู้เชื่อมไฟฟ้าทุกชนิด
  5. ช่างเชื่อม (Welder) ควรระวังอันตรายที่เกิดขึ้นภายหลังการทําความสะอาดงานเชื่อมและอื่นๆ อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เชื่อมควรคํานึงให้มากก็คือ ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่ต้องเลือกมาใช้กับกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กร การเชื่อมถังที่เคยบรรจุเชื้อเพลิงไว้ ต้องเลือกใช้อย่างมีหลักการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและไม่ใช้ต้นทุนที่สูงเกินไปเพราะเทคโนโลยีที่ให้ประสิทธิภาพสูงต้องใช้ต้นทุนที่สูงด้วย ซึ่งอาจเป็นเหตุทําให้เกิดไฟ ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีมีความเหาะสมกับการใช้งานในการผลิตผลงานตามความต้องการ และการระเบิดได้ฉะนั้นผู้ทํางานเชื่อมด้านนี้จึงควรคํานึงถึงและแน่ใจว่าจะไม่เกิดอันตรายขึ้นได้ ผู้ใช้งานที่ไม่มีความชำนาญในการซ่อมไม่ควรซ่อมตู้เชื่อมไฟฟ้าด้วยตัวเองอย่างเด็ดขาด เพราะ ตู้เชื่อมไฟฟ้า ถือเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีการซ่อมแซมเฉพาะ หรืออาจทำการส่งซ่อมกับทางผู้ผลิต เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตราย