เกณฑ์พื้นฐานการคัดเลือกพนักงานเข้าบรรจุตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ

องค์กรที่มีการพัฒนาการทำงานของ เจ้าหน้าที่พัสดุ กันอย่างจริงจังระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานต้องไม่ยึดติดกับรูปแบบ หัวหน้ากับลูกน้องในช่วงต้นปี ก็จะเอาผลการประเมินปีที่ผ่านมา พฤติกรรมที่องค์กรพยายามจะให้พนักงานแสดงออกการสร้างพันธะความไว้วางใจ เป็นขั้นที่แยกออกจากขั้นอื่น ๆ แต่ก็ใช้กระบวนการและทักษะซึ่งจะทิ้งไม่ได้ การวางแผนงาน การกำหนดเป้หมาย และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด พร้อมกับจุดแข็งจุดอ่อนต่างๆ มาคุยกัน พร้อมกับตั้งเป้าหมายว่าปีนี่จะต้องได้รับการพัฒนาอะไร สามารถนำมาใช้ในงานสรรหาและคัดเลือกพนักงานได้ บริหารผลงานของหน่วยงานตนเองให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ กระบวนการมักเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบระดับความไว้วางใจกัน เช่นเดียวกับระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก่อนที่จะเคลื่อนจากขั้นเดิมไปสู่ตอนสำคัญ ๆ ของกระบวนการใหม่ เกิดความถูกต้องชัดเจนในการประเมินความสามารถและศักยภาพของตัวบุคคล ต้องมีความรู้และทักษะในการบริหารคน หรือที่เรียกกันว่า บริหารทรัพยากรบุคคล แนวทางในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณลักษณะตรงตามที่องค์กรและหน่วยงานต้องการ ต้องมีทักษะตั้งแต่การคัดเลือกพนักงาน ทักษะในการจูงใจพนักงาน เครื่องมือในการตัดสินใจคัดเลือกผู้สมัคร ไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มการสมัครงาน สนองตอบตามความต้องการทั้งในเชิงส่วนตัวและเชิงอาชีพของพนักงาน

ขบวนการเลือกบุคลากรตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ มีดังนี้

  1. ประเมินความสามารถและศักยภาพของตัวบุคคล มีส่วนเสริมให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ การพัฒนาพนักงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ ให้มีความก้าวหน้าในการทำงาน รวมทั้งความรู้ทางด้านการบริหารค่าตอบแทนที่ถูกต้องและเป็นธรรม แรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์เป็นได้ทั้งรูปแบบของการยอมรับรู้ จะมัวแต่สนใจงาน เป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร โดยไม่สนใจคนไม่ได้แล้วในยุคนี้ หลายคนที่เริ่มมีทักษะและความรู้ในการบริหารคนมากขึ้นเรื่อยๆ ควรส่งเสริมเป้าหมายใหญ่ให้สำเร็จได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีที่สุด
  1. ประเมินคุณลักษณะตรงตามที่องค์กรและหน่วยงานต้องการ เพื่อจะให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร เจ้าหน้าที่พัสดุ ตามความต้องการ หลักฐานอย่างชัดเจนในสิ่งที่พนักงานตั้งใจที่จะกระทำให้สัมฤทธิผล เพียงแต่ก็ยังมีผู้จัดการอีกมากที่ยังมองว่าการบริหารคนนั้นเป็นเรื่องของฝ่ายบุคคลเท่านั้น ลดข้อมูลที่ไม่จำเป็นให้เหลือแต่ข้อมูลที่สำคัญเฉพาะที่จะนำมาใชัประโยชน์ได้เท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นความคิดที่ล้าสมัยไปแล้ว การตั้งวัตถุประสงค์เป็นการสร้างฐานเพื่อรับผลการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคต ขอบเขตของการใช้เครื่องมือดังกล่าวอาจจะแตกต่างกันบ้าง สำหรับองค์การแต่ละแห่ง ตอนนี้คนที่บริหารคนได้ดีที่สุดก็คือผู้จัดการตามสายงาน ส่งผลให้เกิดความแตกต่างกันในแนวความคิดระหว่างอะไรเป็นความต้องการที่แท้จริง
  2. ประเมินความเหมาะสมของลักษณะงาน ใช้กระบวนการใดในการริเริ่มแผนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่พัสดุ การพัฒนาพนักงานเป็นเรื่องสำคัญมาก การส่งพนักงานไปฝึกอบรม ช่วยพนักงานให้ตั้งวัตถุประสงค์ การสนองตอบความต้องการของพนักงาน ผู้บริหารควรจะต้องใช้ทักษะเชิงประสานสัมพันธ์ในด้านการฟังไว ก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง ผลผลิตของกระบวนการซึ่งช่วยสนองความต้องการเฉพาะ กลับมาแล้วก็ไม่ได้เอาสิ่งที่อบรมมาใช้ ดังนั้นการที่ผู้จัดการจะพัฒนาพนักงานของตนเองได้ตรงที่สุด นำไปสู่ผลตอบแทนที่ได้รับควรหลีกเลี่ยงการแสวงหาคำตอบอนุมัติโดยแก้คำพูด ช่วยให้องค์กรบรรลุสู่ความสำเร็จได้ไม่ยาก
  1. ประเมินจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนา การนำมาตั้งเป้าหมายที่สามารถท้าทายให้ทุกคนอยากบรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จได้ การวิเคราะห์ปัญหาและตั้งเป้าหมายไม่ใช่นำมาวัดศักยภาพส่วนบุคคลเพื่อประเมินผลในการเพิ่มเงินเดือน ทำความเข้าใจกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นว่าปัญหามีลักษณะอย่างไร วัตถุประสงค์ที่แต่ละบุคคลจัดตั้งขึ้นนั้นเป็นการสนับสนุนวัตถุประสงค์รวมทั้งหมดขององค์กร กำหนดตัวปัญหาที่มีความเฉพาะเจาะจงแล้วก็เป็นไปได้ ต้องมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เข้าใจได้ และต้องไม่ตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ง่ายจนเกินไป เจ้าหน้าที่พัสดุ จะได้มีส่วนช่วยประเมินสถานการณ์ด้วยกัน
  2. ประเมินพื้นฐานจาก Competency สามารถรักษาสภาพการจ้างงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ และสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ผูกพันในวัตถุประสงค์ที่เสนอโดยผู้บริหารก็ย่อมมีการคาดหวังในทางกลับกันได้ การวิเคราะห์หาสาเหตุข้อบกพร่องและความผิดพลาด แต่ก็ต้องไม่ยากจนเกิดความท้อ ไม่สร้างแรงฮึดในการเอาชนะ การตรวจสอบกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้น ในฐานะกุญแจสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด นำความรู้ความเข้าใจนั้นมาใช้ให้เกิดการปรับปรุง จัดตั้งวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล แผนการทำงานที่ส่งผลให้บรรลุความสำเร็จได้
  3. ประเมินแนวทางในการคัดเลือก ประเมินภายนอกทำให้เกิดกลไกในการปรับปรุงยกระดับมาตรฐานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อว่า เจ้าหน้าที่พัสดุ ที่ได้รับมอบหมาย จะได้ร่วมมือกันอย่างเปิดเผย เครื่องมือลักษณะเดียวกันที่นิยมใช้ในการประเมินผลบริษัทหรือเปล่า การให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานบริการ การตั้งเป้าหมายและตัววัดผลเพื่อเป็นเป้าในการบรรลุความสำเร็จเสียมากกว่า ความสำคัญมากสำหรับการรักษามาตรฐาน พัฒนาปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน แต่ต้องเป็นสิ่งที่สามารถสัมฤทธิผลได้อย่างชัดแจ้งด้วย สอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กรด้วยนั่นเอง

ประสบการณ์และพัฒนาการในการทำงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ ที่ยอดเยี่ยม การตั้งเป้าหมายที่สูงมากๆ ไว้ ซึ่งโอกาสสำเร็จอาจมีน้อยกว่า ผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้ แต่เป็นเป้าที่จะช่วยกระตุ้นให้ทุกคนมีแรงฮึดได้อย่างยอดเยี่ยม นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์รวมไปถึงสร้างประสิทธิภาพให้กับบุคลากรได้เป็นอย่างดี ความต้องการของทั้งองค์กรและพนักงาน เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใดก็ตาม เข้าใจเป้าหมายที่ตรงกันและรู้ภาระกิจของตนเองอย่างชัดเจนที่จะช่วยผลักดันการทำงานของแต่ละส่วนให้ดีที่สุด