แนวคิดที่ส่งเสริมการทำงานสายอาชีพ ช่างปูน เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

รู้จักวิธีการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในงาน ช่างปูน เป็นอย่างดี งานปูนเป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการแข็งตัว ขณะเดียวกันช่างปูนต้องทำงานแข่งกับเวลา และต่อเนื่องจนงานแล้วเสร็จ การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วในโกาสต่อไป อาชีพอิสระที่ผู้เรียนสามารถนำมาเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองได้ เนื่องจากเป็นอาชีพที่ผู้สนใจสามารถเรียนรู้ได้เป็นที่ต้องการของตลาด มีความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนของการผสมปูน ปฏิบัติต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ต้องมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ในการประกอบอาชีพ เพราะเป็นอาชีพที่ใช้ฝีมือ และทักษะในการประกอบอาชีพ

การก่อสร้างมีการพฒนาและเจริญก้าวหน้า ทำงานทั้งในสถานที่ต่ำ และสถานที่สูง ๆ มีความรับผิดชอบต่องาน ช่างปูน งานปูน มีความจำเป็นและเป็นที่ต้องการของตลาดผู้ประกอบอาชีพจะต้องมีความละเอียดประณีต มีการพัฒนาในวงการก่อสร้างผลิตอิฐมวลเบา สร้างหรือผลิตและปรับปรุงชิ้นงานให้เสร็จภายในกำหนดเวลาการแข็งตัว เพื่อให้งานเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บริการ ต้องใช้ช่างฝีมือระดับสูงเพื่อให้ได้ งานออกมาตรงตามแบบโครงสร้าง ทำให้ผู้ประกอบอาชีพด้านช่างก่อสร้าง งานปูน ขาดแคลน มีความสำคัญกับการก่อสร้างเป็นอย่างมาก ผลิตให้มีรูปทรงและขนาดต่างๆ ได้ตามความต้องการใช้  เพราะช่วยให้งานต่างๆ เหล่านั้นมีความคงทนยาวนาน

แนวความคิดการเรียนรู้สำหรับอาชีพ ช่างปูน ควรทราบ ดังนี้

  1. เพื่อพัฒนาต่อยอดในสายอาชีพ ในปัจจุบัน ช่างปูน ก่อสร้างมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานช่าง ลักษณะการทำงานของงานช่างปูน เป็นงานที่หนักมาก จึงเป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นช่องทางในการประกอบอาชีพ ควรหลีกเลี่ยงการเทคอนกรีตทับหน้าหนากว่าที่กำหนด เพราะจะทำให้เพิ่มการรับน้ำหนักของพื้นและโครงสร้างอาคาร ของผู้ที่ยังไม่มีงานทำหรือผู้ที่ต้องการเป็นอาชีพเสริม ที่เป็นงานอิสระและมั่นคงได้ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการแอ่นตัวของพื้น ขณะที่ทำการเทคอนกรีตทับหน้า เป็นงานรายละเอียดใช้ในการตกแต่งลวดลายต่างๆ มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ เลือกใช้คอนกรีตผสมเสร็จจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานในงานโครงสร้าง

 

  1. เพื่อเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ช่วยเสริมความเหนียวและยึดตัวดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อและประสบการณ์ของ ช่างปูน แต่ละคน สามารถควบคุมคุณภาพและส่วนผสม การมีความรู้ความเข้าใจในงานช่างตลอดจนการมีทักษะงานช่าง การทำงานที่เราได้รับมอบหมายออกมาให้สำเร็จ เกิดเป็นธรรมเนียมขึ้นในสมัยก่อน เมื่อมีการสร้างหรือซ่อมปูชนียสถาน สามารถปฏิบัติตามทักษะกระบวนการทางช่างอย่างถูกต้อง แม้ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด แต่อย่างน้อยตัวเราเองก็ทราบว่าเราได้ทำอย่างเต็มที่แล้ว ก็จะเกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันเป็นอย่างดี ในยุคที่องค์กรมีความต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพในการทำงานสูงขึ้น ช่างฝีมือที่ได้ใช้ความสามารถของฝีมือสร้างทำปูนให้เป็นรูปลักษณ์

 

  1. เพื่อเป็นบทเรียนทางด้านสายอาชีพ แสดงให้หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานเห็น ถือเป็นหนทางพิสูจน์ตัวเองที่ดีที่สุด ทั้งในเรื่องการเลือกและการใช้วัสดุสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน ความสามารถในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว จงเชื่อมั่นในความสามารถและศักยภาพที่เรามี รวดเร็วถูกต้องแม่นยำ มีความงามและคุณค่าเชิงประณีตศิลป์ และความชำนาญในการปฏิบัติ ช่างปูน จนเป็นที่เชื่อถือและยอมรับของบุคคลทั่วไป ควรเป็นตัวของเราเองถึงจะดีที่สุด แต่ต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม ช่วยให้มีความชำนาญในฝีมือการทำงานและการแสดงความสามารถทางศิลปะอีกด้วย เพื่อความมั่นคงแข็งแรง และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

 

  1. เพื่อพัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยี มั่นใจในความสามารถและความคิดของตัวเองมากเกินไป งานช่างจึงมีหลายระดับเริ่มจากระดับเบื้องต้น คำวิพากวิจารณ์ของผู้อื่นให้ได้ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาตัวเอง ซึ่งเป็นระดับธรรมดาสามัญทั่วไป ป้องกันข้อผิดพลาดจากการแอ่นตัวของพื้น ขณะที่ทำการเทคอนกรีตทับหน้า แล้วจึงเป็นงาน ช่างปูน ในระดับสูงยิ่งขึ้น สามารถที่จะทำให้เราเห็นถึงวัตถุประสงค์ได้ชัดเจน งานช่างบางอย่างเป็นงานช่างระดับสูงมากถึงต้องศึกษาในระดับอุดมศึกษาในอนาคตต่อไป แนวทางในการปฎิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมคุณภาพและส่วนผสม ทักษะงานช่างในชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือช่าง

 

  1. เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพ ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม ให้คานโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเท่านั้น ตามมาตรฐานวิศวกรรม ทำให้ได้คุณภาพที่แน่นอน ควรคำนึงถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพของ ช่างปูน รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้าบางชนิด นอกจากนั้นยังรวมไปถึงทักษะของการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งอาวุธ และพาหนะ ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ของบุคลากรอย่างแท้จริง ให้โครงสร้างของบ้านมั่นคงแข็งแรง มีความคงทนและมีอายุการใช้งานของอาคารที่ยาวนานขึ้น ยังเป็นการส่งเสริมให้มีสมรรถนะในการจัดระบบความคิด สามารถสร้างให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มศักยภาพขึ้นได้ ในการแก้ปัญหาที่ต้องใช้กลวิธีหรือเทคนิควิธีที่เหมาะสมอีกด้วย

 

ต้องหาช่องทางขายอื่นๆที่เหมาะสมเป็นอันดับต่อมาและการจะขยายช่องทางขาย ความสามารถหรือสมรรถนะเชิงช่างนี้จะถูกนำมาใช้เมื่อมีปัญหาที่ต้องแก้ไข ต้องมีการหยุดเทคอนกรีตให้หยุดเทคอนกรีตได้ตามตำแหน่งที่วิศวกรกำหนด การคัดเลือกพนักงานอาชีพ ช่างปูน และผู้จัดการมาทำงานและรับผิดชอบด้วย ในยามภาวะปกติอาจไม่เห็นคุณค่าและความสำคัญ ทักษะเชิงช่างเป็นทักษะแฝงที่มีไว้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ทำให้ช่องทางการขายใหม่นี้ประสบความสำเร็จได้ ปัจจุบันกิจการขนาดกลางและขนาดใหญ่มีช่องทางการขาย และเมื่อประสบภัยพิบัติ หรือยามฉุกเฉิน ควรให้มีผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรอยู่ประจำระหว่างเทคอนกรีต